Analiza wrażliwości i analiza ryzyka

Analiza wrażliwości powinna zostać opracowana dla wszystkich projektów przy sporządzaniu studium wykonalności. Przeprowadzenie oceny wrażliwości ma za zadanie oszacowanie trwałości finansowej inwestycji finansowanej ze środków pochodzących z dotacji. Analiza wrażliwości określana jest poprzez wskazanie zmiennych krytycznych danego projektu i określenie wpływu procentowej zmiany konkretnej zmiennej na pozostałe wskaźniki efektywności projektu.