Serdecznie witamy na naszej stronie!

Chata jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Miasta Stołecznego Warszawy, utworzoną w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa, nadzór nad nami sprawuje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Nadzór pedagogiczny nad przestrzeganiem standardów wychowania i opieki sprawuje Wojewoda Mazowiecki. Działamy na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie insytucjonalnej pieczy zastęczej Dz.U 2011 Nr 292 poz. 1720