Organizacja


Chata to zespół pięciu mieszkań filialnych, pięciu mieszkań chronionych i Domu-Matki przy ul. Bohaterów 50. Obejmujemy opieką ponad 90 dzieci. Przyjmujemy dzieci od 3 roku życia, choć w wyjątkowych przypadkach - w ramach łączenia rodzeństw - już od 1 roku życia.

Cele i zadania Domu:

  • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym okresowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej,
  • podejmowanie działań zmierzających do reintegracji rodzin dzieci i młodzieży przebywających w ośrodku oraz rodzin z lokalnej społeczności,
  • pomoc hostelową dla osób, rodzin doznających przemocy w tym dotkniętych problemem alkoholowym,
  • zapewnienie odpowiednich warunków umożliwiających realizację standardu wychowania i opieki oraz usług określonych w odpowiednich aktach normatywnych,
  • zapewnienie wychowankowi właściwych warunków wychowania i rozwoju stosownie do jego potrzeb,
  • realizowanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem, prowadzenie karty pobytu dziecka oraz niezbędnej dokumentacji dziecka i jego rodziny,
  • podejmowanie działań na rzecz powrotu wychowanka do rodziny, lub umieszczenie w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej, placówce rodzinnej lub innej,
  • umożliwienie wychowankom zdobycia odpowiednich podstaw, wiedzy, umiejętności niezbędnych w samodzielnym życiu.