Szybka ścieżka – zasady i warunki złożenia wniosku posiadającego największe szanse na uzyskanie dofinansowania

Wniosek projektowy złożony w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, zwany również, jako Szyba ścieżka, powinien być sporządzony w taki sposób, by mieć możliwie jak największe szanse na uzyskanie pozytywnej rekomendacji i dofinansowania. Aby tak mogło się jednak stać, powinien być on przygotowany i wypełniony zgodnie z obowiązującą dokumentacją konkursową działania Szybka ścieżka (o której również tutaj: http://www.strategor.pl/).

Spełnienie wymogów

Wniosek projektowy złożony w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, zwany również, jako Szyba ścieżka, powinien być sporządzony w taki sposób, by mieć możliwie jak największe szanse na uzyskanie pozytywnej rekomendacji i dofinansowania

Autor zdjęcia: Janitors

Wniosek powinien przede wszystkim spełnić bez jakichkolwiek zastrzeżeń wszystkie kryteria formalne oraz merytoryczne, które przedstawione zostały dość szczegółowo w dokumencie Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Przy czym podmiot ubiegający się o przyznanie mu dofinansowania powinien zwrócić szczególną uwagę na precyzyjne odpowiedzi, których udziela w kwestii kryteriów punktowanych odnoszących się do merytorycznego opisu przedsięwzięcia zawartych przede wszystkim w części III wniosku w pkt. 1-5.

Trzeba, bowiem pamiętać o tym, że dokładne opisanie innowacyjnego projektu, które przeprowadzone musi być zgodnie ze wszystkimi kryteriami punktowymi, decydować będzie o przewadze danego wniosku i uzyskaniu potencjalnie wysokiej pozycji w rankingu w odniesieniu do innych wniosków, które złożone zostały w ramach tego konkursu.

Czego powinien dotyczyć wniosek?

Wniosek projektowy w działaniu Szybka ścieżka powinien przede wszystkim dotyczyć:

  • badań przemysłowych i prac rozwojowych,
  • lub samych prac rozwojowych.

Rezultatem ich przeprowadzenia musi być wdrożenie:

  • innowacyjnego produktu,
  • lub innowacyjnej technologii,
  • albo innowacyjnej usługi na rynek.

Spełniony musi zostać również warunek, by rezultat projektu przyczynił się do rozwoju polskiej gospodarki, jako całości, a także przełożył się na unowocześnienie i poprawę jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym. W związku z powyższym wdrożenie projektu powinno wywołać między innymi następujące konsekwencje:

  • powstanie nowych miejsc pracy na terytorium naszego kraju,
  • zwiększenie eksportu polskich produktów, technologii, lub usług poza granice Polski
  • i zwiększenie inwestycji na terenie Polski.