Wydatki kwalifikowane w kredycie technologicznym

Gdy interesuje nas kredyt technologiczny, warto wiedzieć o tym, że udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych, ustalany powinien być zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej. Mówi o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej w perspektywie budżetowej 2014–2020.

Kwoty udzielanej pomocy

W przypadku wydatków ponoszonych na sporządzone przez doradców zewnętrznych:

  • studia,
  • ekspertyzy,
  • koncepcje i
  • projekty techniczne,

które niezbędne są do wdrożenia nowej technologii w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę inwestycji technologicznej, intensywność pomocy w każdym przypadku nie może przekraczać sumy 50 % kosztów. Nie ma tu jednak żadnego znaczenia status przedsiębiorstwa i lokalizacja prowadzonej inwestycji.

Premia technologiczna w ramach kredytu technologicznego wypłacana jest w transzach. Są to często płatności pośrednie, dokonywane w trakcie realizacji inwestycji, a także po zakończeniu realizacji całego projektu – mamy wówczas do czynienia z płatnością końcową.
Maksymalną wysokością premii technologicznej, którą można uzyskać jest łącznie sześć milionów złotych.

Jak wygląda proces aplikowania o przyznanie premii technologicznej?

Aby móc uzyskać premię technologiczną, należy złożyć w banku komercyjnym wniosek o udzielenie kredytu technologicznego. Gdy uzyska się promesę udzielenia kredytu, lub nastąpi zawarcie warunkowej umowy kredytowej, przedsiębiorca może złożyć do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o udzielenie dofinansowania projektu. Naturalnie musi być to zrobione w trakcie ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego konkursu.

Gdy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, zgodnie z kryteriami określonymi dla poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Bank Gospodarstwa Krajowego może przyznać promesę udzielenia premii technologicznej. Posiadając taką promesę, przedsiębiorca może zawrzeć z bankiem komercyjnym umowę o przyznanie kredytu technologicznego. W następnym kroku Bank Gospodarstwa Krajowego podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu, na realizację, którego stara się on pozyskać środki. Wypłata premii technologicznej dokonywana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach tak zwanych płatności pośrednich (w trakcie realizacji inwestycji) oraz w ramach płatności końcowej (już po zakończeniu realizacji danego projektu).